top of page
AdobeStock_264441989_email.jpeg

MAASEUDUN VOIMA:

BIOKAASU

BIOKAASUA OMALTA TILALTA

AdobeStock_326137711_thumb.jpeg

Biokaasua muodostuu erilaisten mikro-organismien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön soveltuvaa ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätysjäännöstä. Prosessia voidaan kutsua myös anaerobiseksi käsittelyksi, mädätykseksi tai biokaasutukseksi. Biokaasu on arvokas, uusiutuva biopolttoaine ja energialähde, jonka ympäristöedut ovat huomattavat. Biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa ja siitä voidaan jalostaa ajoneuvojen polttoainetta. 

Yksi lehmä tuottaa 50 litraa lantaa päivässä, mistä saadaan arvokas lähtökohta biokaasun tuotannolle. 

AdobeStock_325737212_thumb.jpeg

Selvitä paljonko tilasi voisi tuottaa biokaasua Maatalousinfon biokaasulaskurin avulla!

AdobeStock_70114485_thumb.jpeg

LASKE POTENTIAALI

AdobeStock_83599224.jpeg
MAATILAN PROSESSI
LANTA
KIINTOAINE
BIOHIILI 

LANNOITTEEKSI JA ENERGIAKSI

HYGIENISOINTI

KUIVIKKEEKSI JA KASVUALUSTAKSI

NESTE
BIOKAASU

ENERGIAKSI

MAATILAN ENERGIAOMAVARAISUUS KOMPAKTIN MALLIMME AVULLA

BioField_Flowchart_02_3D.png

BioFieldin laitteistossa biokaasuntuotanto on osa yrityksen kehittämää lannankäsittelyjärjestelmää. Lannankäsittelyjärjestelmässä lietelanta separoidaan, josta biokaasutuotantoon ohjataan separoinnissa muodostuva nestefraktio. Prosessi tuottaa kaasua nestejakeesta, josta kaasu saadaan saada tuotettua nopeammalla läpimenoajalla suhteessa raakalietteeseen. Prosessin etuna on, että kaasun tuotanto tapahtuu pienemmässä reaktoritilavuudessa verrattaessa lietelannan käsittelyyn alentaen siten oleellisesti investointikustannuksia.

Järjestelmän oma energiankäyttö on vähäistä prosessin ollessa itse-energinen. Tuotannon energiatehokkuuteen liittyen BioFieldin laitteistossa on käytössä lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla reaktorista poistuvasta lietteestä saadaan lämpö hyödynnettyä prosessiin ja reaktorin lämmitykseen. Biokaasutettu nestejae ohjataan prosessin jälkeen tilan lietesäiliöön ja hyödynnetään lannoitteena ja kasvualustana maatiloilla. Separoinnissa muodostuva kiintojae voidaan käyttää lannoitteena tai kasvualustana tai jatkojalostaa kuivikkeeksi.

Biokaasutetun nestejakeen juoksevuus parantuu prosessissa, joten sen levitettävyys parantuu edelleen. BioFieldin lannankäsittelyjärjestelmä käsittää biokaasun tuotantoprosessin lisäksi kiintojakeen prosessoinnin biokuivikkeeksi tai biohiileksi joiden tuottamisella saadaan merkittäviä lisätulonlähteitä energian lisäksi, jolla tuotantokonseptin kannattavuutta voidaan parantaa edelleen.  Laitteistokokonaisuus on moduloitu ja skaalattavissa kulloisenkin tarpeen mukaisesti ja kaasuvaraston koko määritetään myös tapauskohtaisesti.  Lisäksi tähän energiatehokkaaseen BioField -tuotantoprosessiin voidaan liittää tarvittavat sähkön- ja lämmöntuotantolaitteistot sekä liikennepolttoaineen vaatimat tuotantolaitteet.
 

Flowchart_02_numbers_only.png

LANNAN TIE BIOKAASUKSI

 1. Navetta

 2. Separaattori 

 3. Kuivain 

 4. Lietesäiliöt

 5. Biokaasulaitos

 6. Biokaasun puhdistus

ASIAKASHYÖDYT 

 • Sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen

 • Hävikkien minimoiminen

 • Jatkuvatoiminen prosessi

 • Prosessi on skaalattavissa isommaksi tai pienemmäksi portaattomasti 

 • Prosessin säädettävyys on erinomainen

 • Laitteisto on siirreltävä ja sen voi myös myydä edelleen

 • Laitteistolla on pitkäaikainen käytettävyys ja huoltovarmuus

 • Laitteistomme valmistetaan valtaosin kierrätettävistä materiaaleista  

AdobeStock_193951502_thumb.jpeg
AdobeStock_380679243_thumb.jpeg

TUTKIMME JA TESTAAMME

Kehitämme jatkuvasti prosessimme tehokkuutta. 

Biokaasumme laatu todennetaan aina laboratoriokokein sovelluskohtaisesti. 

Yhteistyölaboratorioitamme ovat mm. Luke, Helsingin yliopisto, Eurofinns, LAB ja HAMK.

PALVELUIHIMME KUULUVAT
 • Näytteet asiakkaan sivuvirroista

 • Analyysipalvelut

 • Kustannuslaskenta

bottom of page